Portfolio: Homeless: Edger & Kate

8x10 Silver gelatin contact printedition of 10
Edger & Kate, 2003

8x10 Silver gelatin contact print 

edition of 10